Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
Sản phẩm của chúng tôi được tuân thủ RoHS yêu cầu.
NEWS

Nov 30, -0001

Sản phẩm của chúng tôi được tuân thủ RoHS yêu cầu.

Tuyên bố Tuân thủ RoHS của EU

Chúng tôi Keyouda Electronic Technology Co., ltd , ở đây bằng cách tuyên bố rằng các sản phẩm loạt RJ45 của chúng tôi tuân thủ đầy đủ Chỉ thị EU 2011/65 / EU, đối với các chất sau đây:Chì (Pb) ------ <0.1%
Thủy ngân (Hg) ------ <0.1%
Cadmium (Cd) ------ <0,01%
Crom hóa trị sáu (Cr6 +) ------ <0.1%
Sinh tổng hợp polybrominated (PBB) ------ <0.1%
Sinh tổng hợp sinh tổng hợp polybrominated (PBDE) ------ <0.1%

Di (2-etylhexyl) phthalate (DEHP) ------ <0,1%

Butyl benzyl phthalate (BBP) ------ <0.1%

Dibutyl phthalate (DBP) ------ <0,1%

Diisobutyl phthalate (DIBP) ------ <0,1%

                                                                                                                    Người ký ủy quyền : Roy Gong
Ngày: 01 tháng 10 năm 2014

Top
Danh mục phổ biến Tất cả các